Formacja

Formacja

Data dodania: 2014-02-26

FORMACJA

W

ZGROMADZENIU OBLATÓW ŚW. JÓZEFA

Józefici polscy ze względu na małą liczbę członków, mają ograniczone możliwości pracy. Dom warszawski koncentruje swój wysiłek na pracy formacyjnej nowych członków. Mieści się w nim Postulat i Klerykat. Klerycy studiują w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Życie zakonne rozpoczyna się u Oblatów św. Józefa okresem przygotowawczym – POSTULATEM. Postulat jest obowiązkowym etapem, Przeznaczonym do studiowania i sprawdzenia własnego powołania, by w ten sposób wyrazić chęć rozpoczęcia nowicjatu. NOWICJAT – jest czasem formacji w którym doprowadza się nowicjusza do poznana podstawowych wymogów życia zakonnego i do praktykowania rad ewangelicznych. Trwa jeden rok, kończy się obłóczynami i złożeniem pierwszej profesji zakonnej.

W trakcie studiów seminaryjnych klerycy otrzymują z rąk Przełożonego Prowincjalnego posługę – LEKTORATU i AKOLITATU. Po złożeniu profesji wieczystej – kandydaci otrzymują święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Zgromadzenie Oblatów św. Józefa tworzą: bracia i kapłani. Bracia zakonni mają szerokie możliwości pracy misyjnej, katechetycznej, pomocy duszpasterskiej.

Strojem Oblatów św. Józefa jest czarna sutanna, którą otrzymują po zakończonym nowicjacie. Bracia zakonni otrzymują dodatkowo do sutanny czarny pas.

ETAPY FORMACJI

Data dodania: 2013-10-24

News

„Życie konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych” jest trwałą formą życia, w której wierni pod działaniem Ducha Świętego, naśladując dokładniej Chrystusa, oddają się całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu, ażeby osiągnąć doskonałą miłość w służbie Królestwa Bożego i, stawszy się w Kościele wyraźnym znakiem, zapowiadającym niebieską chwałę”.


Pierwszy etap formacji

Data dodania: 2013-11-01

NewsPOSTULAT (łac. postulare - żądać, wymagać) - pierwszy okres życia we wspólnocie zakonnej. Postulat może trwać od kilku tygodni do 2 lat. Służy wzajemnemu poznaniu. Kandydat do zakonu poznaje zasady życia wspólnotowego. Zakon przygląda się kandydatowi czy jego intencje są właściwe, czy będzie mógł rozpocząć nowicjat. W związku z tym, że postulant nie składa żadnych przyrzeczeń, może w każdej chwili przerwać postulat i opuścić wspólnotę bez żadnych konsekwencji. Zewnętrzną oznaką rozpoczęcia postulatu jest przyjęcie medalika św. Józefa. Przyjęcie do postulatu ma formułę liturgiczną. Bezpośrednio po postulacie rozpoczyna się nowicjat.

Drugi etap w formacji.

Data dodania: 2013-11-11

News

 

NOWICJAT–  czas, w którym rozpoczyna się życie we wspólnocie zakonnej. 

Ma on kilka celów. Przede wszystkim to czas dokładniejszego rozpoznawania Bożego powołania każdego nowicjusza, właściwego danej wspólnocie. Kolejnym celem nowicjatu jest doświadczenie sposobu życia Zgromadzenia, by nowicjusz uformował umysł i serce duchowością Zgromadzenia, a także by można było potwierdzić jego zamiar i zdatność do życia we wspólnocie.

Ponadto prawo kanoniczne mówi, że nowicjusze powinni być doprowadzeni do zdobycia cnót ludzkich i chrześcijańskich. Przez modlitwę i samozaparcie mają być wprowadzani na drogę pełniejszej doskonałości. 

Należy ich wdrażać w kontemplowanie tajemnicy zbawienia; 

do czytania i rozważania Pisma Świętego; 

przygotowywać do kultu Bożego sprawowanego w świętej liturgii; 

nauczyć sposobu praktyki życia konsekrowanego Bogu i ludziom w Chrystusie przez praktykowanie rad ewangelicznych; 

mają być zaznajamiani z charakterem i duchem, celem i karnością, historią i życiem własnego instytutu zakonnego; 

jak również przepajani miłością do Kościoła i Jego pasterzy.

Według prawa kanonicznego nowicjat trwa minimum 1 rok.

W naszym Zgromadzeniu Oblatów św. Józefa w trakcie Nowicjatu współbracia przywdziewają strój zakonny. Naszym habitem jest sutanna księży diecezjalnych.

Na zakończenie Nowicjatu składane są śluby zakonne : czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Śluby składane są na okres jednego roku, a następnie odnawiane przez kilka lat aż do złożenia ślubów wieczystych (profesji wieczystej). 


 


Dom prowincjalny i formacyjny
ul. Radzymińska 306.
03-694 Warszawa
telefon: 22 679 78 60

e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

konto : 60 1600 1127 1840 3183 6000 0001

NIP : 524 225 98 33

wykonanie: e-parafia.net
Menu